INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako provozovatel webu informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Informace o správci osobních údajů

 EUROPEAN TRADING COMPANY import-export spol. s r.o.

IČO 41194161, DIČ 41194161

se sídlem Poděbradská 261/61, 198 00  Praha 9

zastoupena jednatelem Ing. Kamilem Hallakem, BBA

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 495 406 381 nebo e-mailu: personalistka@etcimex.cz

(dále jen „Správce”)

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

 1. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

 Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). Jedná se o údaje, které jste nám poskytli při odeslání objednávky.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů, které jste nám odevzdali při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 1. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele:

KONTO HK s.r.o., se sídlem Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25941437, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové C 16426, zastoupené jednatelkou Ing. Janou Havlovou – jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje vedení účetnictví,

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 1. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení 

 1. Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

 • Právo na přístup = právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
 • Právo na opravu = právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) = právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;
 • Právo na omezení zpracování = právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
 • Právo na přenositelnost údajů = Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku = právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování = právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;
 • Právo odvolat souhlas = právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
 • Právo podat stížnost = právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)