INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své zaměstnance informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Informace o správci osobních údajů

EUROPEAN TRADING COMPANY import-export spol. s r.o.

IČO 41194161, DIČ 41194161

se sídlem Poděbradská 261/61, 198 00  Praha 9

zastoupena jednatelem Ing. Kamilem Hallakem, BBA

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 495 406 381 nebo e-mailu: personalistka@etcimex.cz

(dále jen „Správce”)

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

 1. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci: Jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, původní příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, stav, číslo OP, bydliště trvalé, bydliště přechodné (kontaktní adresa), státní občanství, dosažená kvalifikace, zdravotní pojišťovna a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení, počet vychovaných dětí (u žen), informace o důchodu starobním a invalidním + držitel ZTP-P, zda je proti Vaší osobě veden výkon rozhodnutí soudu či exekuce, zda je na Vaší osobu zahájeno nebo vedeno insolvenční řízení.

Naše podnikatelské prostory jsou vybaveny kamerovým systémem, takže formou pořizování videozáznamů zpracováváme též Vaši podobu.

Pokud nám v průběhu trvání pracovního poměru poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce (zaměstnavatele) vyplývajících z pracovní smlouvy (resp. dohody) a obecně závazných právních předpisů, v případě zpracování podoby kamerovým systémem pak nutnost ochrany majetku správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění pracovní smlouvy (resp. dohody) a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům. Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů. Při monitorování kamerovým systémem je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce spočívající v nutnosti ochrany majetku Správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.

 1. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům v rámci zajišťování pojištění, stravování a jiných potřeb osob podle bodu č. 3 v rámci činnosti Správce. Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele:

KONTO HK s.r.o., se sídlem Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25941437, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové C 16426, zastoupené jednatelkou Ing. Janou Havlovou – jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje vedení účetnictví,

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 1. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti pracovněprávního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. Údaje na kamerovém záznamu se automaticky promazávají vždy po 3 dnech.

 1. Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

 • Právo na přístup = právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
 • Právo na opravu = právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) = právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;
 • Právo na omezení zpracování = právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
 • Právo na přenositelnost údajů = Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku = právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování = právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;
 • Právo odvolat souhlas = právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
 • Právo podat stížnost = právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)